Call to Action: Villin Euroopan puolesta

Toteutetaan ja laajennetaan konkreettista villiinnytystä kautta koko Euroopan

Hans Koster

Call to Action: Villin Euroopan puolesta

Toteutetaan ja laajennetaan konkreettista villiinnytystä kautta koko Euroopan

Haluamme lisätä villin luonnon määrää Euroopassa osana käytännön ratkaisuja, joita tarvitaan ilmaston ja luonnon hätätilan ratkaisemiseksi sekä uusien mahdollisuuksien luomiseksi ihmisille.

 

Conservation efforts over the past 30 years, in Europe and farther afield, have shown that the protection of existing nature is simply not enough. We believe that large scale recovery of nature – based on rewilding principles – should be a key priority in EU policy.

An ever-growing number of rewilding initiatives are gaining momentum and delivering results across Europe. There has never been a greater need to drive forward and scale up practical rewilding.

Join us in creating a wilder Europe, providing benefits that we can all share!

Vaadimme
Lue lisää
Liity mukaan ja jaa
Lue lisää
Miksi juuri nyt?
Lue lisää
Villiinnytyksen periaatteet
Lue lisää

Call to Action

 

Tämän saavuttamiseksi haluamme:

Kansalaisia

toivottamaan tervettulleeksi villin luonnon ja villieläinten paluun Eurooppaan, näkemään sen mahdollisuutena villimpään maa- ja meriluontoon ja nauttimaan vapaana vaeltavista villieläimistä.

Poliitikkoja ja päättäjiä

tekemään suuren mittakaavan ekologisista kunnostustoimista tärkeän poliittisen prioriteetin osana Euroopan vihreää sopimusta, edistäen ja käyttäen villiinnytyksen periaatteita.

Rahoittajia, sijoittajia ja vakuutusyhtiöitä

tekemään villiinnytyksestä taloudellisesti toteuttamiskelpoista ja investoiteja houkuttelevaa toimintaa, tukemaan villiinnytyshankkeita erilaisilla rahoitusmuodoilla eri kokoluokissa maalla ja merellä.

Vesistöistä vastaavia, energia- ja merenkulkuyrityksiä

poistamaan rakenteellises esteet vapaasti virtaavien jokien ennallistamiseksi ja veden laadun parantamiseksi.

River managers

to restore natural floodplains to reduce flood risk and store water in upper catchments for periods of drought.

Water and wetland managers

to take the lead on restoring wetlands and rewetting peatlands as major carbon sinks, thereby mitigating the impact of climate change.

Rannikko- ja merialueiden hallinnasta vastaavia

vähentämään esteitä, kuten valleja ja teollisen kalastuksen aiheuttamaa haittaa, jotta voidaan elvyttää meriluonto ja luonnon toiminta, mikä auttaa merenpinnan nousun haittojen torjumisessa.

Maanomistajia ja lainsäätäjiä

omaksumaan luonnonvaraisen laiduntamisen, jota myös Euroopan Unionin komissio edistää tarjoamalla rahoitusta ja laatimalla tarvittavaa lainsäädäntöä.

Metsänhoitajia

siirtymään villimmän metsäluonnon mahdollistaviin ekologisen metsätalouden menetelmiin, muodostamaan suoja-alueita ja ekologisia käytäviä, sekä suojelemaan kaikkia jäljellä olevia vanhoja metsiä.

Metsästäjiä

auttamaan kukoistavien, monimuotoisten villieläinpopulaatioiden elpymistä luomalla metsästyksen suoja-alueita, antamalla eläinmäärän kasvaa ja tukemalla avainlajien luontoon palauttamista.

Energiantuottajia

varmistamaan, ettei siirtyminen hiili-neutraaliin yhteiskuntaan aiheuta haittaa villeille luontoalueille tai luonnollisille prosesseille.

Matkailualan toimijoita ja suojelualueiden johtajia

löytämään villiinnytyksen tarjoamat mahdollisuudet luontopohjaisen taloudellisen toiminnan kehittämiseen.

Viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisia

vahvistamaan tarinoita luonnon elpymisestä ja aloittamaan villiinnytystä koskevan dialogin eri yhteyksissä.

Scientists and researchers

to conduct rewilding-related research and monitor impact, thereby enhancing rewilding outcomes.

Kansalaisjärjestöjen johtajia, yhteiskunnan toimijoita ja aktivisti ryhmiä

liittymään mukaan villiinnytys liikkeeseen ja ottoman käyttöön villiinnytyksen menetelmiä ratkaisuna luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen.

 

Liity mukaan ja jaa

 

Pyydämme kaikkia Eurooppalaiseen luontoon intohimoisesti suhtautuvia ottamaan vastaan tämän toimintakutsun villimmän Euroopan puolesta, ja jakamaan sitä eteenpäin.

 

Mark Hamblin/ Wild Wonders of Europe

Organisaatiot:
Liittykää mukaan

Kutsumme organisaatioita allekirjoittamaan toimintakutsun. Lähetä sähköpostia (jossa mukana yhdistyksenne logo) jos haluatte organisaationne mukaan listalle.

Ota yhteyttä

Kaikille:
Tulkaa mukaan jakamaan toimintakutsua eteenpäin

Voitte jakaa tämän toimintakutsun käyttäen alla olevaa kuvaa sekä merkintää #CallForWilderEurope sekä linkkiä tälle sivulle.

Join Our Call to Action for a Wilder Europe

Miksi juuri nyt?

 

Nyt on tärkeämpää kuin koskaan viedä eteenpäin ja laajentaa villiinnytystä edistäviä toimia kaikkialla Euroopassa. Hetki on oikea juuri nyt lähteä edistämään villiinnytystä, koska:

Euroopan komissio valmistelee European Green Deal sopimusta – tämä on historiallinen tilaisuus nostaa villiinnytys poliittiselle agendalle.

Biologista monimuotoisuutta ja ilmastoa koskevissa menettelytavoista keskusteltaessa luonnonmukaiset ratkaisut tunnistetaan ja ymmärretään nykyään avaintekijöiksi. Vuodet 2021–2030 on julistettu YK:n ekologisen uudelleen rakennuksen vuosikymmeneksi.

Euroopan komissio valmistelee uutta EU: n luonnon monimuotoisuutta koskevaa strategiaa, jossa villiinnytys on tunnustettava toimivaksi, innovatiiviseksi ja nykyaikaiseksi lähestymistavaksi lajien ja ekosysteemien suojelussa.

A growing number of European countries (such as Germany, France, the United Kingdom and Finland) have prepared or are preparing policies, policy statements or principles about rewilding, self-willed land and wilderness.

Kasvava joukko villiinnytyshankkeita on lähtenyt liikkeelle eri puolilla Eurooppaa.

Nuoret vaativat toisenlaista tulevaisuutta, jossa ihmiset elävät rinnakkain luonnon kanssa ja luonnon ekosysteemit tukevat yhteisön menestymistä. Haluamme tarjota näille nuorille sukupolville – ja itse asiassa kaikille – mahdollisuuden auttaa villin luonnon tuomiseen takaisin Eurooppaan.

Mitä villiinnytys on?

 

Villiinnytys on rohkea visio ennallistaa Euroopan vaurioituneet ja tuhoutuneet ekosysteemit. Se on tilaisuus parsia ehjäksi monimuotoinen elämänverkko laajoilla alueilla, jotta luonto ja ihmiset voivat kukoistaa yhdessä. Villiinnyttämisessä on kyse siitä, että luonnon omien prosessien annetaan muovata kokonaisia ekosysteemejä, jotta nämä monimutkaiset järjestelmät voivat palautua täydessä monimuotoisuudessaan niin maa- kuin merialueilla.

 

Villiinnytyksessä on kyse myös siitä, miten ajattelemme. Kyse on sen ymmärtämisestä, että olemme yksi laji monien joukossa, osa monimutkaista elämän verkkoa, joka yhdistää meidät ilmakehään, säähän, vuoroveteen, maaperään, järviin ja jokiin, valtameriin ja kaikkiin muihin planeetan eläviin olentoihin.

Grzegorz Lesniewski

Villiinnytyksen periaatteet

 

Euroopan rewilding-ammattilaiset ovat laatineet joukon periaatteita, jotka ovat villiinnytykselle tunnusomaisia ja ohjaavat villiinnytyshankkeita Euroopassa. Periaatteet on esitetty alla ja ne ovat kaikki keskenään saman arvoisia.

JUAN CARLOS MUÑOZ ROBREDO

Toivoa tuovista, voimaannuttavista tarinoista

Luodaan inspiroivia ja voimaannuttavia visioita ihmisten ja luonnon paremmasta tulevaisuudesta. Villiinnytyksen tarkoituksena on kertoa tarinaa rikkaammasta ja elinvoimaisemmasta tulevaisuudesta, sekä tehdä villiinnytyksestä todellista ja kannustaa ihmisiä liittymään mukaan.

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Offering natural solutions

By providing and enhancing nature-based solutions, rewilding can help to mitigate environmental, social, economic and climatological challenges.

Staffan Widstrand

Thinking creatively

Rewilding means acting in ways that are innovative, opportunistic and entrepreneurial, with the confidence to learn from failure.

Andrey Nekrasov

Complementary conservation

By enhancing wild nature and its myriad benefits at all scales, rewilding complements more established methods of nature conservation.

Nuno Sá / Wild Wonders of Europe

Annetaan luonnon ohjata

Annetaan luonnon oman toiminnan mahdollisuus elpyä, jotta ne voivat muokata dynaamisesti maa- ja merialueita tulevaisuudessa. Luonnon prosessien elpyminen vähentää tarvetta ylläpitäviin toimenpiteisiin tulevaisuudessa.

STAFFAN WIDSTRAND

Toimista luonnon omassa mittakaavassa

Niin pienet kuin suuretkin toimenpiteet, joilla palautetaan luonnon monimuotoisuus ja lajien runsaus sekä mahdollistetaan luonnon omat prosessit, samalla lisäten luonnon ja yhteiskunnan häiriöiden sietokykyä.

Staffan Widstrand

People are key

Rewilding embraces the role of people – and their cultural and economic connections to the land – working within wider, naturally vibrant ecosystems.

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Building nature-based economies

By enhancing wildlife and ecosystems, rewilding provides new economic opportunities through the provision of nature-based livelihoods and income.

Dan Dinu

Ekologisen historian huomioon ottaminen samalla kun toimenpiteet tehdään oikeassa kontekstissa

Villiinnytyksen toteuttaminen sen tiedon valossa, mitä alueen luonnon ja kulttuurin pitkäikaisesta historiasta on tiedossa. Työskentelyä maa- ja merialueiden kulttuuristen, poliittisten ja fyysisten realiteettien kanssa, jotta villiinnytys voisi onnistua.

Bogdan Comanescu

Työskentelyä yhdessä

Yhteistyön rakentamista pohjautuen eri osapuolten väliseen kunnioitukseen, luottamukseen ja yhteiseen etuun. Eri tieteenalojen ja alakohtaisten näkökulmien yhdistämistä innovatiivisten villiinnytystapojen luomiseksi ja toteuttamiseksi.

Roy Beusker

Näyttöön perustuvasta toimintatavasta

Muilta oppien, käyttäen parhaiten saatavilla olevaa tietoa villiinnytyksen edistämiseksi samalla tuottaen ja keräten uutta tietoa.

Tukenut:

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.