Call to Action: Villin Euroopan puolesta

Toteutetaan ja laajennetaan konkreettista villiinnytystä kautta koko Euroopan

Hans Koster

Call to Action: Villin Euroopan puolesta

Toteutetaan ja laajennetaan konkreettista villiinnytystä kautta koko Euroopan

Haluamme lisätä villin luonnon määrää Euroopassa osana käytännön ratkaisuja, joita tarvitaan ilmaston ja luonnon hätätilan ratkaisemiseksi sekä uusien mahdollisuuksien luomiseksi ihmisille.

 

Viimeisen 30 vuoden suojelutoimet, Euroopassa ja muualla, ovat osoittaneet, että pelkästään olemassa olevien luontoalueiden suojelu ei riitä. Me uskomme, että suuren mittakaavan elvyttävien toimien – villiinnytyksen periaatteita noudattaen – tulisi olla EU linjausten tärkeä prioriteetti.

Kasvava määrä villiinnytyshankkeita on lähtenyt käyntiin, laajenee ja tuottaa hyviä tuloksia eri puolilla Eurooppaa. Tarve viedä eteenpäin ja laajentaa konkreettisia villiinnytystoimia on nyt suurempi kuin koskaan aiemmin.

Liity mukaan luomaan villimpää Eurooppaa, josta kaikki voivat hyötyä!

Vaadimme
Lue lisää
Liity mukaan ja jaa
Lue lisää
Miksi juuri nyt?
Lue lisää
Villiinnytyksen periaatteet
Lue lisää

Call to Action

 

Tämän saavuttamiseksi haluamme:

Kansalaisia

toivottamaan tervettulleeksi villin luonnon ja villieläinten paluun Eurooppaan, näkemään sen mahdollisuutena villimpään maa- ja meriluontoon ja nauttimaan vapaana vaeltavista villieläimistä.

Poliitikkoja ja päättäjiä

tekemään suuren mittakaavan ekologisista kunnostustoimista tärkeän poliittisen prioriteetin osana Euroopan vihreää sopimusta, edistäen ja käyttäen villiinnytyksen periaatteita.

Rahoittajia, sijoittajia ja vakuutusyhtiöitä

tekemään villiinnytyksestä taloudellisesti toteuttamiskelpoista ja investoiteja houkuttelevaa toimintaa, tukemaan villiinnytyshankkeita erilaisilla rahoitusmuodoilla eri kokoluokissa maalla ja merellä.

Vesistöistä vastaavia, energia- ja merenkulkuyrityksiä

poistamaan rakenteellises esteet vapaasti virtaavien jokien ennallistamiseksi ja veden laadun parantamiseksi.

Jokialueista vastaavia

ennallistamaan tulvaniittyjä tulvariskin vähentämiseksi ja varastoimaan vettä valuma-alueille kuivia kausia varten.

Soista ja kosteikoista vastaavia

tarttumaan soiden ja kosteikkojen ennallistamiseen ja kehittämään alueita hiilinieluina ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Rannikko- ja merialueiden hallinnasta vastaavia

vähentämään esteitä, kuten valleja ja teollisen kalastuksen aiheuttamaa haittaa, jotta voidaan elvyttää meriluonto ja luonnon toiminta, mikä auttaa merenpinnan nousun haittojen torjumisessa.

Maanomistajia ja lainsäätäjiä

omaksumaan luonnonvaraisen laiduntamisen, jota myös Euroopan Unionin komissio edistää tarjoamalla rahoitusta ja laatimalla tarvittavaa lainsäädäntöä.

Metsänhoitajia

siirtymään villimmän metsäluonnon mahdollistaviin ekologisen metsätalouden menetelmiin, muodostamaan suoja-alueita ja ekologisia käytäviä, sekä suojelemaan kaikkia jäljellä olevia vanhoja metsiä.

Metsästäjiä

auttamaan kukoistavien, monimuotoisten villieläinpopulaatioiden elpymistä luomalla metsästyksen suoja-alueita, antamalla eläinmäärän kasvaa ja tukemalla avainlajien luontoon palauttamista.

Energiantuottajia

varmistamaan, ettei siirtyminen hiili-neutraaliin yhteiskuntaan aiheuta haittaa villeille luontoalueille tai luonnollisille prosesseille.

Matkailualan toimijoita ja suojelualueiden johtajia

löytämään villiinnytyksen tarjoamat mahdollisuudet luontopohjaisen taloudellisen toiminnan kehittämiseen.

Viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisia

vahvistamaan tarinoita luonnon elpymisestä ja aloittamaan villiinnytystä koskevan dialogin eri yhteyksissä.

Tiedemiehiä ja tutkijoita

tekemään villiinnytykseen liittyvää tutkimusta ja seuraamaan hankkeiden vaikutusta, ja siten edistämään villiinnytyksen tuloksellisuutta.

Kansalaisjärjestöjen johtajia, yhteiskunnan toimijoita ja aktivisti ryhmiä

liittymään mukaan villiinnytys liikkeeseen ja ottoman käyttöön villiinnytyksen menetelmiä ratkaisuna luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen.

 

Liity mukaan ja jaa

 

Pyydämme kaikkia Eurooppalaiseen luontoon intohimoisesti suhtautuvia ottamaan vastaan tämän toimintakutsun villimmän Euroopan puolesta, ja jakamaan sitä eteenpäin.

 

Mark Hamblin/ Wild Wonders of Europe

Organisaatiot:
Liittykää mukaan

Kutsumme organisaatioita allekirjoittamaan toimintakutsun. Lähetä sähköpostia (jossa mukana yhdistyksenne logo) jos haluatte organisaationne mukaan listalle.

Ota yhteyttä

Kaikille:
Tulkaa mukaan jakamaan toimintakutsua eteenpäin

Voitte jakaa tämän toimintakutsun käyttäen alla olevaa kuvaa sekä merkintää #CallForWilderEurope sekä linkkiä tälle sivulle.

Join Our Call to Action for a Wilder Europe

Miksi juuri nyt?

 

Nyt on tärkeämpää kuin koskaan viedä eteenpäin ja laajentaa villiinnytystä edistäviä toimia kaikkialla Euroopassa. Hetki on oikea juuri nyt lähteä edistämään villiinnytystä, koska:

Euroopan komissio valmistelee European Green Deal sopimusta – tämä on historiallinen tilaisuus nostaa villiinnytys poliittiselle agendalle.

Biologista monimuotoisuutta ja ilmastoa koskevissa menettelytavoista keskusteltaessa luonnonmukaiset ratkaisut tunnistetaan ja ymmärretään nykyään avaintekijöiksi. Vuodet 2021–2030 on julistettu YK:n ekologisen uudelleen rakennuksen vuosikymmeneksi.

Euroopan komissio valmistelee uutta EU: n luonnon monimuotoisuutta koskevaa strategiaa, jossa villiinnytys on tunnustettava toimivaksi, innovatiiviseksi ja nykyaikaiseksi lähestymistavaksi lajien ja ekosysteemien suojelussa.

Kasvava joukko Euroopan maita (kuten Saksa, Ranska, Iso-Britannia ja Suomi) ovat laatineet tai ovat laatimassa politiikkaa, linjauksia ja periaatteita koskien villiinnytystä, luonnontilaisia ja villejä luontoalueita.

Kasvava joukko villiinnytyshankkeita on lähtenyt liikkeelle eri puolilla Eurooppaa.

Nuoret vaativat toisenlaista tulevaisuutta, jossa ihmiset elävät rinnakkain luonnon kanssa ja luonnon ekosysteemit tukevat yhteisön menestymistä. Haluamme tarjota näille nuorille sukupolville – ja itse asiassa kaikille – mahdollisuuden auttaa villin luonnon tuomiseen takaisin Eurooppaan.

Mitä villiinnytys on?

 

Villiinnytys on rohkea visio ennallistaa Euroopan vaurioituneet ja tuhoutuneet ekosysteemit. Se on tilaisuus parsia ehjäksi monimuotoinen elämänverkko laajoilla alueilla, jotta luonto ja ihmiset voivat kukoistaa yhdessä. Villiinnyttämisessä on kyse siitä, että luonnon omien prosessien annetaan muovata kokonaisia ekosysteemejä, jotta nämä monimutkaiset järjestelmät voivat palautua täydessä monimuotoisuudessaan niin maa- kuin merialueilla.

 

Villiinnytyksessä on kyse myös siitä, miten ajattelemme. Kyse on sen ymmärtämisestä, että olemme yksi laji monien joukossa, osa monimutkaista elämän verkkoa, joka yhdistää meidät ilmakehään, säähän, vuoroveteen, maaperään, järviin ja jokiin, valtameriin ja kaikkiin muihin planeetan eläviin olentoihin.

Grzegorz Lesniewski

Villiinnytyksen periaatteet

 

Euroopan rewilding-ammattilaiset ovat laatineet joukon periaatteita, jotka ovat villiinnytykselle tunnusomaisia ja ohjaavat villiinnytyshankkeita Euroopassa. Periaatteet on esitetty alla ja ne ovat kaikki keskenään saman arvoisia.

JUAN CARLOS MUÑOZ ROBREDO

Toivoa tuovista, voimaannuttavista tarinoista

Luodaan inspiroivia ja voimaannuttavia visioita ihmisten ja luonnon paremmasta tulevaisuudesta. Villiinnytyksen tarkoituksena on kertoa tarinaa rikkaammasta ja elinvoimaisemmasta tulevaisuudesta, sekä tehdä villiinnytyksestä todellista ja kannustaa ihmisiä liittymään mukaan.

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Luonnon omista ratkaisuista

Hyödyntämällä ja vahvistamalla luonnon omia ratkaisuja villiinnytyksellä voidaan ratkoa erilaisia ongelmia ympäristäongelmista sosiaalisiin, taloudellisiin ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haittoihin.

Staffan Widstrand

Luovasta ajattelusta

Villiinnytys toimii edelläkävijänä innovatiivisesti ja yrittäjähenkisesti sekä lähtee tarjolla oleviin mahdollisuuksiin ottaen oppia epäonnistumisista.

Andrey Nekrasov

Säilyneiden osien suojelusta, ja muiden villiinnyttämisestä

Luonnon kadonneiden vuorovaikutusten palauttaminen kaikilla tasoilla sekä maa- ja merialueiden yhdistäminen kaikilla tasoilla, jolloin villiinnytys täydentää vakiintuneen luonnonsuojelun toimintatapoja.

Nuno Sá / Wild Wonders of Europe

Annetaan luonnon ohjata

Annetaan luonnon oman toiminnan mahdollisuus elpyä, jotta ne voivat muokata dynaamisesti maa- ja merialueita tulevaisuudessa. Luonnon prosessien elpyminen vähentää tarvetta ylläpitäviin toimenpiteisiin tulevaisuudessa.

STAFFAN WIDSTRAND

Toimista luonnon omassa mittakaavassa

Niin pienet kuin suuretkin toimenpiteet, joilla palautetaan luonnon monimuotoisuus ja lajien runsaus sekä mahdollistetaan luonnon omat prosessit, samalla lisäten luonnon ja yhteiskunnan häiriöiden sietokykyä.

Staffan Widstrand

Ihmiset ovat avainasemassa

Villiinnytys tarjoaa alueen asukkaille merkittävän roolin – sekä heidän kulttuurisille ja taloudellisille yhteyksilleen maahan – osana laajempaa luonnollista ekosysteemiä.

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Luontoon pohjaavan talouden kehittämisestä

Vahvistamalla villieläinkantoja ja ekosysteemejä villiinnytys tarjoaa uusia taloudellisia mahdollisuuksia luontoon perustuvista elinkeinoista ja tulonlähteistä.

Dan Dinu

Ekologisen historian huomioon ottaminen samalla kun toimenpiteet tehdään oikeassa kontekstissa

Villiinnytyksen toteuttaminen sen tiedon valossa, mitä alueen luonnon ja kulttuurin pitkäikaisesta historiasta on tiedossa. Työskentelyä maa- ja merialueiden kulttuuristen, poliittisten ja fyysisten realiteettien kanssa, jotta villiinnytys voisi onnistua.

Bogdan Comanescu

Työskentelyä yhdessä

Yhteistyön rakentamista pohjautuen eri osapuolten väliseen kunnioitukseen, luottamukseen ja yhteiseen etuun. Eri tieteenalojen ja alakohtaisten näkökulmien yhdistämistä innovatiivisten villiinnytystapojen luomiseksi ja toteuttamiseksi.

Roy Beusker

Näyttöön perustuvasta toimintatavasta

Muilta oppien, käyttäen parhaiten saatavilla olevaa tietoa villiinnytyksen edistämiseksi samalla tuottaen ja keräten uutta tietoa.

Aloitteen tehneet partnerit:

 

Suositukset:

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.