Wezwanie do działania na rzecz dzikiej Europy

Czas, by w całej Europie upowszechniać idee i stworzyć przykłady „rewildingu”

Hans Koster

Wezwanie do działania na rzecz dzikiej Europy

Czas, by w całej Europie upowszechniać idee i stworzyć przykłady „rewildingu”

Domagamy się dzikiej, naturalnej Europy, żeby przeciwdziałać aktualnemu kryzysowi klimatycznemu oraz utracie różnorodności biologicznej, a tym samym stworzyć warunki nowych szans dla rozwoju Europy.

 

Działania na rzecz ochrony przyrody z ostatnich 30 lat – podejmowane w Europie i na świecie – pokazały, że czysto zachowawcza ochrona wciąż istniejących zasobów przyrody nie jest wystarczająca. Jesteśmy przekonani, że wieloaspektowa renaturalizacja środowiska – oparta na założeniach „rewildingu” – powinna być priorytetowym celem polityki UE.

Inicjatywy „rewildingu” są coraz bardziej powszechne w całej Europie i przynoszą pozytywne efekty. Nigdy dotąd potrzeba promowania coraz szerszych praktyk „rewildingu” nie była tak pilna.

Dołącz do nas przy tworzeniu dzikiej Europy, która przyniesie korzyści nam wszystkim!

Wspieraj i rozpowszechniaj
Czytaj więcej
Dlaczego teraz?
Czytaj więcej
Założenia „rewildingu”
Czytaj więcej

Wezwanie do działania

 

Żeby osiągnąć nasze cele, zwracamy się do:

obywateli i obywatelek,

aby przyjęli powrót dzikiej przyrody i świata zwierząt jako szansę na możliwość przebywania w dzikich krajobrazach lądowych i morskich oraz cieszyli się różnorodnością wolnożyjących dzikich zwierząt w całej Europie.

polityków i decydentów,

aby uczynili wielkopowierzchniowe projekty renaturyzacji jednym z najwyższych priorytetów politycznych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i polityki krajowej, przy jednoczesnym promowaniu i stosowaniu założeń „rewildingu”.

sponsorów, inwestorów i ubezpieczycieli,

aby przyczyniali się do zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej inicjatyw „rewildingu” i wspierali te inicjatywy na dużą skalę, we wszystkich krajobrazach lądowych i morskich, poprzez różne formy finansowania.

zarządzających zasobami wodnymi, przedsiębiorców energetycznych i żeglugi wodnej,

aby usuwać sztuczne bariery (stworzone przez człowieka), a promować dziką przyrodę, naturalny reżim rzeczny i rozwiązania oparte na naturze przy odtwarzaniu swobodnie płynących rzek.

zarządców rzek,

aby przywracać naturalne tereny zalewowe, a tym samym zmniejszać ryzyko powodzi i magazynować wodę w okresach suszy na obszarach górnych odcinków rzek.

specjalistów inżynierii wodnej,

aby jako prekursorzy ochrony terenów podmokłych przyczyniali się do łagodzenia skutków kryzysu klimatycznego poprzez renaturyzację terenów podmokłych i nasycenie wodą torfowisk – ważnych pochłaniaczy dwutlenku węgla.

zarządzających obszarami przybrzeżnymi i morskimi,

aby tworzyli strefy wyłączone z rybołówstwa, ograniczali rybołówstwo przemysłowe, jak również likwidowali zbędną infrastrukturę ochrony wybrzeży, stanowiącą przeszkodę w ponownym zasiedleniu przez faunę przybrzeżną i morską, a także przyczyniali się do zwalczania skutków globalnego ocieplenia i wzrostu poziomu morza.

użytkowników gruntów i podmiotów polityki rolnej,

o upowszechnianie naturalnego wypasu dużych roślinożerców, poprzez stworzenie mechanizmu finansowo-regulacyjnego Komisji Europejskiej, który zostanie zrealizowany na poziomie wszystkich państw członkowskich UE.

leśników i zarządzających obszarami leśnymi,

o transformację w kierunku bardziej dzikich krajobrazów leśnych, warunkowanych prowadzeniem zorientowanej ekologicznej gospodarki leśnej, umożliwiającej pozostawienie w krajobrazie obszarów nieużytkowanych, z zachowanym starodrzewem.

zarządzających dziką przyrodą i myśliwych,

aby przyczyniali się do odbudowy bogatych w gatunki różnorodnych populacji zwierząt, poprzez tworzenie stref wyłączonych z polowań, wspierających populacje zwierząt o niskim zagęszczeniu i liczebności oraz ewentualnie reintrodukcję wymarłych gatunków.

producentów energii,

o zapewnienie, że obszary zbliżone do naturalnych i procesy naturalne nie będą ograniczane przez takie działania na rzecz neutralności klimatycznej, które niosłyby ze sobą skutki produkcji biomasy, farm wiatrowych i słonecznych w nieodpowiednich lokalizacjach.

organizatorów turystyki, przedsiębiorców i zarządców obszarami chronionymi,

o wykorzystywanie „rewildingu” jako szansy dla rozwoju tej gałęzi gospodarki, w oparciu o bezpośredni kontakt z przyrodą i obserwację dzikich zwierząt.

specjalistów ds. komunikacji i marketingu,

o szerzenie idei „rewildingu” oraz inicjowanie wokół niego dialogu na wszystkich poziomach.

naukowców i badaczy,

o prowadzenie badań naukowych związanych z „rewildingiem” i sprawdzaniem jego efektów w celu zoptymalizowania rezultatów.

liderów organizacji pozarządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i lokalnych grup działania,

aby uczestniczyły w ruchu „rewildingu” i uznały „rewilding” za sposób zwalczania strat różnorodności biologicznej i skutków obecnego kryzysu klimatycznego.

 

Wsparcie & promowanie

 

Zachęcamy wszystkich pasjonatów dzikiej przyrody w Europie do wspierania i promowania naszego apelu.

 

Mark Hamblin/ Wild Wonders of Europe

Organizacje:
Wesprzyjcie nasze wezwanie do działania

Zachęcamy także organizacje do podpisania naszego wezwania do działania. Prosimy o wysłanie e-maila (wraz z logo organizacji), jeżeli chcą Państwo dodać swoją organizację do inicjatywy.

Napisz do nas

Wszyscy razem:
Udostępnijcie nasze wezwanie do podjęcia działań

Prosimy o udostępnienie naszego apelu wraz z poniższym zdjęciem, hasztagiem #CallForAWilderEurope oraz linkiem do niniejszej strony internetowej.

Join Our Call to Action for a Wilder Europe

Dlaczego teraz?

 

Nigdy dotąd potrzeba promowania i poszerzania praktyk „rewildingu” nie była tak pilna.
Potrzebujemy apelu w sprawie „rewildingu” właśnie teraz, ponieważ:

Komisja Europejska opracowuje obecnie strategię Europejskiego Zielonego Ładu – jest to historyczna okazja, aby „rewilding” umieścić wysoko w agendzie politycznej.

Rozwiązania oparte na naturze są obecnie uznawane za kluczowy czynnik w dyskusjach politycznych na temat różnorodności biologicznej i klimatu; uwzględnia to przyjęta przez ONZ rezolucja określająca lata 2021–2030 „Dekadą restytucji ekosystemów”.

Komisja Europejska przygotowała na lata 2020-2030 nową strategię różnorodności biologicznej UE, w której „rewilding” powinien być traktowany jako innowacyjne i współczesne podejście do renaturyzacji ekosystemów i restytucji gatunków.

Coraz więcej krajów europejskich (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Finlandia) przygotowały lub przygotowują strategie polityczne dotyczące „rewildingu” i zachowania dzikiej przyrody.

Inicjatywy „rewildingu“ są coraz bardziej powszechne w całej Europie i przynoszą obiecujące efekty.

Młodzi ludzie domagają się przyszłości, w której ludzie będą żyć w zgodzie z naturą, a społeczności będzie się rozwijać w oparciu o zachowaną w dobrym stanie lub nietkniętą przyrodę. Chcemy zachęcić młode pokolenie do współudziału w odbudowie przyrody.

Czym jest „rewilding”?

 

„Rewilding” to innowacyjna i inspirująca droga ku restytucji dzikiej natury w Europie. Jeżeli pozwolimy naturalnym procesom na przekształcanie i wzmacnianie ekosystemów, „rewilding” będzie w stanie zrewitalizować ląd i morza, pomóc sprostać najpoważniejszych wyzwaniom naszego społeczeństwa oraz stworzyć miejsca, w których człowiek i natura będą żyć w harmonii.

 

„Rewilding” jest również częścią naszego myślenia. Chodzi o zrozumienie, że jesteśmy tylko jednym gatunkiem spośród wielu innych gatunków, powiązani w misterną sieć życia, która łączy nas z atmosferą, pogodą, pływami, glebą, wodą słodką, oceanami i każdym żywym stworzeniem na tej planecie.

Grzegorz Lesniewski

Założenia „rewildingu“

 

Eksperci i ekspertki z całej Europy wspólnie opracowali szereg założeń, które opisują „rewilding” i wyznaczają jego kierunek w kontekście europejskim. Wszystkie założenia są równowartościowe i brzmią następująco:

JUAN CARLOS MUÑOZ ROBREDO

Nadzieja i sens

„Rewilding” tworzy inspirujące wizje lepszej przyszłości dla ludzi i przyrody. Idea „rewildingu” nie tylko kreuje wizje bogatszej i żywszej przyszłości, ale także promuje praktyczne działania i współpracę tu i teraz.

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Rozwiązania oparte na naturze

Poprzez zapewnienie i doskonalenie rozwiązań opartych na naturze „rewilding” może przyczyniać się do sprostania wyzwaniom ekologicznym, społecznym, gospodarczym i związanych z klimatem.

Staffan Widstrand

Kreatywne myślenie

„Rewilding” to innowacyjne, wykorzystujące aktualne szanse przedsiębiorcze postępowanie, powiązane z umiejętnością uczenia się na błędach.

Andrey Nekrasov

Uzupełniająca ochrona przyrody

Poprzez wspieranie dzikiej przyrody i wszystkich licznych powiązanych z nią walorów, „rewilding” uzupełnia stosowane tradycyjne metody ochrony środowiska i przyrody.

Nuno Sá / Wild Wonders of Europe

Niech rządzi natura

Poprzez przywracanie naturalnych procesów „rewilding” może dynamicznie kształtować nasze lądowe i morskie krajobrazy. To pozwoli nam w przyszłości mniej ingerować w przyrodę.

STAFFAN WIDSTRAND

Praca w zgodzie z naturą

„Rewilding” oznacza przywracanie różnorodności i bogactwa dziko żyjących zwierząt oraz wykorzystywanie naturalnych procesów w celu poprawy stanu ekosystemów.

Staffan Widstrand

Człowiek jest kluczem

„Rewilding” uświadamia znaczenie człowieka w przyrodzie oraz jego kulturową i gospodarczą więź ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym, w którym człowiek na co dzień pracuje.

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Rozwój gospodarki bliskiej naturze

Poprzez wspieranie świata dziko żyjących zwierząt i ekosystemów „rewilding” daje nowe podwaliny jakości naszej egzystencji i nowe źródła dochodu, a tym samym nowe możliwości gospodarcze.

Dan Dinu

Działając w kontekście

„Rewilding” opiera się na gromadzonej przez pokolenia wiedzy o przyrodzie i historii kultury różnych miejsc. Dzięki temu uwzględniane są wszystkie kulturowe, polityczne i fizyczne aspekty krajobrazów lądowych i morskich.

Bogdan Comanescu

Współpraca

„Rewilding” tworzy i wspomaga koalicje w oparciu o szacunek, zaufanie i wspólne wartości. Łączy ludzi z różnych środowisk, aby obrali wspólną innowacyjną drogę i osiągali najlepsze efekty dla społeczności ludzkiej i dla przyrody.

Roy Beusker

Wymiana wiedzy

Wymiana wiedzy i doświadczeń jest ważnym fundamentem „rewildingu”, ponieważ umożliwia ciągłe doskonalenie praktyk i osiąganie jak najlepszych wyników.

Partnerzy inicjujący:

 

Partnerzy wspierający:

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.